Thích Muốn

[NAG] - BẢNG HỆ SỐ QUY ĐỔI SẢN PHẨM


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN ANH GROUP
------------
Số: 2021-003/NAG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Bình Dương, ngày 03 tháng 05  năm 2021

THÔNG BÁO
(V/v: Hệ số hoa hồng dự án)

  • Căn cứ thông báo số 2020-007/NAG  ban hành ngày 01/05/2020
  • Căn cứ thông báo số 2021-002/NAG ban hành ngày 02/01/2021
  • Nay Phòng Kinh Doanh điều chỉnh, cập nhật  hệ số hoa hồng dự án như sau:

BẢNG HỆ SỐ QUY ĐỔI TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM

 

NHÓM DỰ ÁN

SẢN PHẨM

HỆ SỐ SẢN PHẨM

CÁCH TÍNH QUY ĐỔI KHOẢN VAY (Loan quy đổi)

QUẢN LÝ NỢ

 

CÓ BẢO HIỂM

KHÔNG BẢO HIỂM

 

1. Mirea Asset VN (M.A) - Kênh bán hàng trực tiếp DSA

1. EVN nhóm BASIC, Cà Vẹt Xe (UBS), Hóa đơn tiện ích (POS PAID), Fast Loan.

0.7

0.5

Bằng hệ số sản phẩm

- Tạm giam 40% tất cả Hoa hồng cho đến khi tất cả KH đóng đủ 2 kỳ
- Trường hợp KH không đóng đầy đủ 2 kỳ hoặc tất toán sớm hơn 2 kỳ sẽ không được nhận 40% hoa hồng của khách hàng đó

 
 

2. EVN nhóm HIGH, Vay theo số dư TK ngân hàng (BAS), Giáo Viên, Bác Sĩ, Theo Lương, Hợp Đồng Tín Dụng Khác (UCCC), Thẻ tín dụng (CC), Nhóm KH sở hữu cổ phiếu (SSL)

1.0

0.8

 
 
 
 

3. Lương trích nợ tự động (AT), Bảo hiểm nhân thọ (LIFE INS), Nhóm KH có thu nhập cao (White Collar)

1.2

1.0

 
 

2. Mirea Asset VN (M.A) - Kênh bán hàng trung gian NOM M.A

1. EVN nhóm BASIC, Cà Vẹt Xe (UBS), Hóa đơn tiện ích (POS PAID), Fast Loan.

0.7

0.5

Bằng hệ số sản phẩm

- Tạm giam 40% tất cả Hoa hồng cho đến khi tất cả KH đóng đủ 2 kỳ
- Trường hợp KH không đóng đầy đủ 2 kỳ hoặc tất toán sớm hơn 2 kỳ sẽ không được nhận 40% hoa hồng của khách hàng đó

 
 

2. EVN nhóm HIGH, Vay theo số dư TK ngân hàng (BAS), Giáo Viên, Bác Sĩ, Theo Lương, Hợp Đồng Tín Dụng Khác (UCCC), Thẻ tín dụng (CC), Nhóm KH sở hữu cổ phiếu (SSL)

1.0

0.8

 
 
 
 

3. Lương trích nợ tự động (AT), Bảo hiểm nhân thọ (LIFE INS), Nhóm KH có thu nhập cao (White Collar)

1.2

1.0

 
 

3. Mirea Asset VN (M.A) - Kênh bán hàng trung gian LEAD M.A

1. EVN nhóm BASIC, Cà Vẹt Xe (UBS), Hóa đơn tiện ích (POS PAID), Fast Loan.

0.6

0.4

Bằng hệ số sản phẩm

- Tạm giam 40% tất cả Hoa hồng cho đến khi tất cả KH đóng đủ 2 kỳ
- Trường hợp KH không đóng đầy đủ 2 kỳ hoặc tất toán sớm hơn 2 kỳ sẽ không được nhận 40% hoa hồng của khách hàng đó

 
 

2. EVN nhóm HIGH, Vay theo số dư TK ngân hàng (BAS), Giáo Viên, Bác Sĩ, Theo Lương, Hợp Đồng Tín Dụng Khác (UCCC), Thẻ tín dụng (CC), Nhóm KH sở hữu cổ phiếu (SSL)

0.85

0.7

 
 
 
 

3. Lương trích nợ tự động (AT), Bảo hiểm nhân thọ (LIFE INS), Nhóm KH có thu nhập cao (White Collar)

1.05

0.8

 
 

4. SHB-FC (S.H) - Kênh bán trực tiếp DSA

1. Nhóm sản phẩm Hưởng Lương (SCA, SCB), Bảo hiểm nhân thọ (LIC)

1

-

Hệ số sản phẩm * (Tổng số tiền giải ngân/25tr)

- Tạm giữ 50% tất cả hoa hồng cho đến khi tất cả KH đóng đầy đủ 4 kỳ
- Trường hợp KH không đóng kỳ đầu tiên trừ 20% hoa hồng, và các kỳ tiếp theo trừ thêm 10% hoa hồng

 

2. Nhóm sản phẩm khác

1

-

 
 

3. Sản phẩm MBILL, BF

1

-

 
 

5. SHB-FC (S.H) - Kênh bán trung gian NOM SH

1. Tất cả các nhóm sản phẩm

0.7

-

Hệ số sản phẩm * (Tổng số tiền giải ngân/25tr)

- Không áp dụng quản lý nợ cho kênh bán này

 
 
 
 
 

6. Mcredit (M.C) - Kênh bán hàng trực tiếp DSA

1. Sản phẩm rủi ro cao và các sản phẩm trong mục Warning Scheme

0.8

0.6

Hệ số sản phẩm * (Tổng số tiền giải ngân/25tr)

- Tạm giữ 50% tất cả hoa hồng cho đến khi tất cả KH đóng đầy đủ 4 kỳ
- Trường hợp KH không đóng kỳ đầu tiên trừ 20% hoa hồng, và các kỳ tiếp theo trừ thêm 10% hoa hồng

 
 

2. Sản phẩm rủi ro trung bình (loại trừ các sản phẩm Warning Scheme)

1

0.8

 
 

3. Sản phẩm rủi ro thấp (loại trừ các sản phẩm Warning Scheme)

1.2

1.0

 
 

7. Mcredit (M.C) - Kênh bán hàng trung gian NOM MC

1. Sản phẩm rủi ro cao và các sản phẩm trong mục Warning Scheme

0.78

0.6

Hệ số sản phẩm * (Tổng số tiền giải ngân/25tr)

- Tạm giữ 50% tất cả hoa hồng cho đến khi tất cả KH đóng đầy đủ 4 kỳ
- Trường hợp KH không đóng kỳ đầu tiên trừ 20% hoa hồng, và các kỳ tiếp theo trừ thêm 10% hoa hồng

 
 
 

2. Sản phẩm rủi ro trung bình (loại trừ các sản phẩm Warning Scheme)

0.9

0.8

 
 
 

8. TPBank Fico (FIC) - Kênh bán hàng trực tiếp DSA

1. Brown, VAY + Silver, Platinum, HDNew, HD3

1.0

0.8

Hệ số sản phẩm * (Tổng số tiền giải ngân/25tr)

- Tạm giam 20% tất cả Hoa hồng cho đến khi tất cả KH đóng đủ 2 kỳ
- Trường hợp KH không đóng đầy đủ 2 kỳ hoặc tất toán sớm hơn 2 kỳ sẽ không được nhận 20% hoa hồng của khách hàng đó

 
 

2. Gold, Titanium, Bảo hiểm nhân thọ

0.8

0.6

 
 

3. Grey

0.25

0.2

 

9. Shinhan Finance (SIN)

1. Tất cả các nhóm sản phẩm

1.8

-

Hệ số sản phẩm * (Tổng số tiền giải ngân/50tr)

- Tạm ngưng bán toàn hệ thống từ ngày 03/05/2021 cho đến khi có thông báo mới

 
 


- Đối với tất cả các dự án MC: Sản phẩm rủi ro cao và Sản phẩm rủi ro trung bình và Sản phẩm rủi ro thấp sẽ được cập nhật và thông báo bằng văn bản/Email/SMS/Website,… và các kênh truyền thông khác cho đội bán từng thời kỳ theo thông báo của đối tác.
- Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi có thông báo mới                                


Nơi nhận và lưu văn bản                                                                                                                              TM. Ban Giám Đốc
- Như trên,                                                                                                                                                                (Đã ký)
- Lưu Phòng kinh doanh.
- Thông báo này được đựa vào biên bản họp HĐTV ngày 03/05/2021

Tải file pdf tại đây

Mọi trường hợp cần hỗ trợ khác vui lòng gửi thư điện tử email về địa chỉ cskh@nguyenanhgroup.com  ;  NAG_Care@nguyenanhgroup.com hoặc Zalo @nguyenanhgroup đễ được hỗ trợ