Thích Muốn

NAG - CỔNG TÀI LIỆU NỘI BỘ

1. Biểu Mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ  - Mẫu số HCNS02-2021 áp dụng ngày 05/05/2021
Link tải: /NAG - Hợp đồng dịch vụ.pdf
2. Mẫu Đơn Xin Nghĩ Phép 
Link tải: /NAG - Đơn xin nghĩ phép.pdf
3. Mẫu Trình Ký Sử Dụng Dịch Vụ Vận Chuyển/Giao Hàng Grab
Link tải: /NAG - TK Sử dụng dịch vụ vận chuyển.pdf
4. Mẫu Thông Tin Ứng Viên (CV)
Link tải: /NAG - Form thông tin ứng viên (CV).pdf
5. Mẫu Cam Kết Thuế Thu Nhập Cá Nhân - Mẫu số 02/CK-TNCN
Link tải: /NAG - Cam kết thuế.pdf
6. Mẫu Đề Xuất Thanh Toán Chi Phí - Mẫu KT01-20 áp dụng ngày 15-07-2020
Link tải: /NAG - Mẫu đề xuất thanh toán.pdf
7. Mẫu Kế Hoạch Công Tác Và Đề Xuất Đi Công Tác - Mẫu HCNS02-21 áp dụng ngày 05-05-2021

Link tải: /NAG - Kế hoạch công tác và đề xuất đi công tác.pdf
8. Phục Lục Công Tác Theo Đoàn - Mẫu HCNS03-21 áp dụng ngày 05-05-2021

Link tải: /NAG - Phụ lục công tác (áp dụng công tác theo đoàn).pdf
9. Mẫu Đề Xuất Tạm Ứng - Mẫu KT01-21 áp dụng ngày 15-07-2021
Link tải: /NAG - Phiếu đề xuất tạm ứng.pdf
10. File Exel Tỉnh Bảo Hiểm Xã Hội 1 Lần
Link tải: /NAG - File_Excel-tinh-BHXH-1lan.xlsx
11. Bảng Tính Khoản Vay Đơn Giản
Link tải: /NAG-Bảng tính khoản vay đơn giản.xlsx
12. Bộ Quy Tắc Ứng Xữ Và Đạo Đức Nghề Nghiệp, Quy Trình Quản Lý Nợ Và Xữ Lý Vi Phạm Tại NAG
Link tải: /NAG-Bộ Quy tắt ứng xữ_Quy trình kiểm soát nợ và xữ lý vi phạm tại NAG.pdf
13. Bảng Tính Lương Back Office + Khối Kinh Doanh
Link tải: /NAG-File tính lương khối Back Office + Khối Kinh Doanh.xlsx

Trường hợp cần sử dụng file word/exell vui lòng gửi Email về địa chỉ cskh@nguyenanhgroup.com  hoặc NAG_Care@nguyenanhgroup.com đễ được cung cấp.