Thích Muốn

NAG - KÝ HIỆU CÁC BIỂU MẪU BAN HÀNH

Quy định ban hành các thông báo, quyết định theo công thức chung như sau:
"Năm ban hành" & "Tháng ban hành" & "Lần ban hành trong tháng" & "Ký hiệu"

STT KÝ HIỆU DIỄN GIẢI
1 NAG Thông báo nội bộ NAG
2 CVNAG Công văn NAG
3 NAG/QLKD Thông báo Quản Lý Kinh Doanh
4 NAG/HĐTV Quyết định Hội Đồng Thành Viên
5 NAG/CVUQ Công Văn Ủy Quyền
6 NAG/CVGT Công Văn Giải Trình
7 NAG/HCNS Biểu mẫu Hành Chính Nhân Sự
8 NAG/HĐDV Biểu mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ
9 NAG/HĐLĐ Biểu mẫu Hợp Đồng Lao Động
10 NAG/HĐĐL Biểu mẫu Hợp Đồng Đại Lý

Mở tab liên kết cấp số công văn năm 2022
Ghi chú: Nếu chung 01 năm có chỉnh sửa, thay đổi nội dung ban hành của một biểu mẫu, thì biểu mẫu đã sửa đổi, bổ sung phải thêm số lần phát hành và năm phát hành của biểu mẫu đó
VD:
+ Biểu mẫu Hành Chính Nhân Sự ký hiệu HCNS01-21 áp dụng từ ngày 23/05/2021 (được hiểu biểu mẫu thuộc HCNS số 01 năm phát hành 2021) và năm 2021 cùng 01 biểu mẫu đó có thay đổi, chỉnh sửa nội dung thì biểu mẫu mới đó sẽ ký hiệu HCNS02-21 áp dụng từ ngày 01/08/2021 (được hiểu biểu mẫu thuộc HCNS số 02 năm phát hành 2021)
+ Thông báo nội bộ: 2108-001/NAG, 2108-002/NAG,....
Trường hợp biểu mẫu phát hành sai cấu trúc số, sẽ không có hiệu lực và NAG không chịu trách nhiệm nội dung cũng như tính pháp lý của biểu mẫu đó.

Mọi trường hợp cần hỗ trợ khác vui lòng gửi thư điện tử email về địa chỉ cskh@nguyenanhgroup.com  ;  NAG_Care@nguyenanhgroup.com hoặc địa chỉ Zalo @nguyenanhgroup đễ được hỗ trợ