Thích Muốn

NAG - MAFC - Công ty tài chính Mirea Asset VN

QUY ĐỊNH CHUNG/Các quy định chung
PHẠM VI BÁN SẢN PHẨM/Khu vực triển khai SP Ver 04_21.pdf
1. SẢN PHẨM HƯỞNG LƯƠNG
 Bảng tóm tắt sản phẩm: /Sản phẩm vay theo lương (ECL).pdf
2. SẢN PHẨM GIÁO VIÊN
 Bảng tóm tắt sản phẩm: /Sản phẩm vay giáo viên (Teacher Cash Loans).pdf
3. SẢN PHẨM BÁC SĨ
Bảng tóm tắt sản phẩm: /Sản phẩm vay bác sĩ (Hospital Cash Loans).pdf
4. SẢN PHẨM KHÁCH HÀNG SỞ HỮU CỔ PHIẾU
Bảng tóm tắt sản phẩm: /Sản phẩm vay KH sở hữu cổ phiếu.pdf
5. VAY THEO BẢO HIỂM NHÂN THỌ
Bảng tóm tắt sản phẩm: /Sản phẩm vay BHNT.pdf
Danh sách công ty bảo hiểm được MAFC chấp nhận: /CÁC CÔNG TY BHNT.pdf
6. VAY THEO SỐ DƯ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Bảng tóm tắt sản phẩm: /Sản phẩm số dư TK ngân hàng (BAS).pdf  (tạm ngưng nhóm sản phẩm BAS VIP)
Bảng tính sản phẩm BAS: /BAS-formular-v10_2021_Update-27_05_21.xlsx
7. VAY THEO HẠN MỨC THẺ TÍN DỤNG
Danh sách tổ chức phát hành thẻ được MAFC chấp nhận: /TỔ CHỨC PHÁT HÀNH THẺ TD (SP CC).pdf
Bảng tóm tắt sản phẩm: /Sản phẩm vay hạn mức thẻ tín dụng (CC).pdf
8. VAY THEO HĐTD CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC
Vui lòng tải file sản phẩm tại đây:
     8.1. Bảng tổng hợp sản phẩm UCCC
     Link tải: /Bảng tổng hợp sản phẩm UCCC
     8.2. Bảng tính khoản vay sản phẩm UCCC
     Link tải: /UCCC-Formula-v30_-2021_Update-04/11/2021
     8.3. Sản phẩm UCCC Promo (dành cho Hợp đồng vay điện máy trả góp 0%)
     Link tải: /Sản phẩm UCCC Promo (góp 0%)
     => Liên hệ Admin dự án/Quản lý trực tiếp/Tổng đài NAG CARE (Zalo: @nguyenanhgroup) đễ được hỗ trợ chính xác nhất sản phẩm UCCC
9. VAY THEO HÓA ĐƠN ĐIỆN
Bảng tóm tắt sản phẩm: /Sản phẩm hóa đơn điện.pdf (tạm ngưng nhóm sản phẩm EVN BASIC)
10. VAY THEO HÓA NƯỚC
Bảng tóm tắt sản phẩm: /Sản phẩm hóa đơn nước.pdf
11. VAY THEO HÓA ĐƠN TRẢ SAU
Bảng tóm tắt sản phẩm: /Sản phẩm vay hóa đơn trả sau.pdf
12. VAY THEO THẺ BẢO HIỂM Y TẾ (VAY NHANH FAST LOAN)
Bảng tóm tắt sản phẩm: /Sản phẩm vay nhanh (Fast Loans).pdf (tạm ngưng nhóm Fast Loan Scheme 18 tháng)
13. VAY THEO CÀ VẸT XE MÁY
Bảng tóm tắt sản phẩm: /Sản phẩm vay Cà Vẹt Xe.pdf
Bản công bố giá xe phát hành bởi PD MAFC: 
/Bảng công bố giá xe 2 bánh (by PD)
14. TRA CỨU GIẤY ỦY QUYỀN TRÍCH NỢ TỰ ĐỘNG
Link tra cứu: tại đây (tra cứu bằng mã hợp đồng MAFC)
15. VẬN HÀNH VỀ MAFC
Bảng code Defer và Code Rej

Trường hợp phát hành lại tài liệu vui lòng ghi rõ nguồn : http://www.nguyenanhgroup.com