Thích Muốn

NAG - Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei

DANH MỤC SẢN PHẨM NEW TO BANK (NTB VAY THEO TỪNG NHÓM SP)
1. Bảng tổng hợp sản phẩm MC (update3.21)
Link tải: /MC-Bảng tóm tắt SP.pdf
2. Form app MC 
Link tải: /MC - Đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ tại MCredit (Ver_01_22).pdf
3. Hướng dẫn điền App MC 
Link tải: /MC Hướng dẫn điền App.pdf
4.Bảng tóm tắt sản phẩm MC (sổ tay) 
Link tải: /MC - Sản phẩm MCredit (sách học viên).pptx
5. Slide Training dự án MC
Link tải: /MC - Side sản phẩm MCredit (Slide).pdf
6. SẢN PHẨM HƯỞNG LƯƠNG
Link tải: /MC - Sản phẩm LƯƠNG.pdf
7. SẢN PHẨM HƯỞNG LƯƠNG 2 (áp dụng Miền Bắc+Miền Đông)
Link tải: /MC - Sản phẩm lương (MB+MĐ).pdf
8. SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ
Link tải: /MC - Sản phẩm BHNT.pdf
9. SẢN PHẨM BẢO HIỂM Y TẾ
Link tải: /MC - Sản phẩm BHNT.pdf
10. SẢN PHẨM SỐ DƯ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Link tải: /MC - Sản phẩm số dư TKNH.pdf
11. SẢN PHẨM HÓA ĐƠN ĐIỆN
Link tải: /MC - Sản phẩm ĐIỆN (EVN).pdf
12. SẢN PHẨM HÓA ĐƠN TIỆN ÍCH
Link tải: /MC - Sản phẩm hóa đơn tiện ích.pdf
13. SẢN PHẨM VAY THEO HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG KHÁC
Link tải: /MC - Sản phẩm tổ chức tín dụng khác (CS SF).pdf
14. SẢN PHẨM DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC
Link tải: /MC - Sản phẩn CB_CNV nhà nước.pdf
15. SẢN PHẨM TỰ DOANH
Link tải: /MC - Sản phẩm tự doanh.pdf
16. SẢN PHẨM SIM
Link tải: /MC-Sản phẩm sim.pdf
17. QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHI PHÍ KIỂM TRA SIM
Link tải: /TB-23 Biểu phí dịch vụ chấm điểm sản phẩm Sim MC.pdf
18. BẢNG CÔNG BỐ GIÁ XE 2 BÁNH (Áp dụng cho sản phẩm Mbike)
Link tải: /MC_bang-gia-xe-san-pham-MBIKE.pdf

19. PHẠM VI TRIỂN KHAI SẢN PHẨM (FV Áp dụng từ ngày 01/06/2021)
Link tải: /MC-Phạm vi triển khai sản phẩm (Update 01_06).xlsx
20. NHÁNH KÝ VĂN KIỆN TÍN DỤNG
Vui lòng nhấp tại đây đễ xem danh sách địa điểm ký văn kiện tín dụng. 

DANH MỤC SẢN PHẨM NEW TO BANK (NTB VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG)
1. Tài liệu sản phẩm vay theo hạn mức tín dụng
Link tải: /MC-CVTM theo hạn mức đối vs KH NTB.pdf
2. Bộ câu hỏi Q&A
Link tải: /MC-QA Sản phẩm hạn mức CS NTB-update.pdf
3. Lịch trả nợ theo sản phẩm hạn mức
Link tải: /MC-Lịch trả nợ cho vay tiền mặt_vay hạn mức_3P.xlsm


Mọi thắc mắc về sản phẩm và quy trình bán hàng vui lòng liên hệ Admin dự án/Quản lý trực tiếp/Tổng đài NAG CARE (Zalo: @nguyenanhgroup) đễ được hỗ trợ
Trường hợp phát hành lại tài liệu vui lòng ghi rõ nguồn : www.nguyenanhgroup.com