Nguyên Anh Group Thông Báo Giải Thể Doanh Nghiệp

20/06/2022 16:56 | : 79

CÔNG TY TNHH DT VÀ PT
NGUYÊN  ANH GROUP

Số: 05/ NAG/HĐTV/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 16  tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH  HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUYÊN ANH GROUP
 
(V/v: Giải thể doanh nghiệp)

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
    Việt Nam
  • Căn cứ Nghị định số 122/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung ngày 15/10/2020 về đăng ký doanh nghiệp;
  • Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nguyên Anh Group ngày 16  tháng 05  năm 2022
  • Căn cứ vào Điều lệ Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nguyên Anh Group thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2020

                                                                                  QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp
      Quyết định giải thể số:  05/ NAG/HĐTV/2022 ngày 16/05/2022

      Lý do giải thể: Kết quả kinh doanh thu lỗ kéo dài
Điều 2: Các thành viên trong Hội đồng thành viên và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

                                                                          Bình Dương, ngày 16 tháng 12 năm 2022

                                                                                  TM. Hội đồng thành viên

                                                                                  Chủ tịch Hội đồng thành viên

                                                                                             (Đã ký)

Đính kèm văn bản:
1. Thông báo giải thể gửi Phòng ĐKKD
2. Biên bản họp HĐTV
3. Quyết định HĐTV
4. Danh sách chủ nợ và các khoản nợ
5. Danh sách người lao động.
6. Công văn xác nhận không nợ thuế

Tin tức liên quan