Thông Tin Vận Hành 24/7

[NAG] - BẢNG HỆ SỐ QUY ĐỔI SẢN PHẨM

[NAG] - BẢNG HỆ SỐ QUY ĐỔI SẢN PHẨM

Bảng hệ số quy đổi sản phẩm của tất cả dự án tại Nguyên Anh Group Áp dụng: Kênh bán Inhouse(TS Bán chéo + TS Chuyên biệt), Kênh bán đối tác (Outsource Partnerships)

NAG - QUY TRÌNH XÁC MINH THÔNG TIN TẠO CODE

NAG - QUY TRÌNH XÁC MINH THÔNG TIN TẠO CODE

Thông tin cập nhật ngày 07/06/2021 bởi Huỳnh Trần Tuyết Trinh

NAG - ĐẦU MỐI NHẬN HỢP ĐỒNG GIẢI NGÂN/GIẤY QUTN

NAG - ĐẦU MỐI NHẬN HỢP ĐỒNG GIẢI NGÂN/GIẤY QUTN

Thông tin cập nhật vào ngày 05 tháng 06 năm 2021 bởi Trung Tâm NAG_Care

NAG - [M.A] - THAY ĐỔI QUY TRÌNH HỒ SƠ VAY

NAG - [M.A] - THAY ĐỔI QUY TRÌNH HỒ SƠ VAY

Thông tin cập nhật vào ngày 04 tháng 06 năm 2021 bởi Nguyễn Công Quốc

NAG - [M.A] - CẬP NHẬT SẢN PHẨM VAY TẠI MIREA ASSET VN

NAG - [M.A] - CẬP NHẬT SẢN PHẨM VAY TẠI MIREA ASSET VN

Thông tin cập nhật vào ngày 27 tháng 05 năm 2021 bởi Huỳnh Trần Tuyết Trinh